IV KONFERENCJA NAUKOWA

ZABEZPIECZENIE

EMERYTALNE

Instytut Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Nie oszczędzaj tego co zostaje po wszystkich wydatkach,
lecz wydawaj, co zostanie po odłożeniu oszczędności.

– Warren Buffet

128

UCZESTNIKÓW

Wzięło udział w trzech edycjach konferencji

60

REFERATÓW

Zostało wygłoszonych podczas paneli dyskusyjnych

31

UCZELNI

Uczestniczyło w badaniach naukowych

15

INSTYTUCJI

Zainteresowało się współpracą przy konferencji

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Tegoroczna, czwarta już Konferencja Naukowa pt. ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2022 we Wrocławiu w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Uniwersyteckiej 7/10.

Wyrażamy przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale wyżej wymieniona konferencja stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu. Wzorem lat poprzednich, dołożymy wszelkich starań, by wystąpienia, debaty i prelekcje prezentowały najwyższy poziom zarówno merytoryczny jak i programowy.

Wydział Prawa,

Administracji i Ekonomii

DZIEŃ
PIERWSZY

03.11.2022

11:00 – 12:00
Rejestracja uczestników


12:00 – 13:00
Obiad


13:15 – 13:30
Otwarcie konferencji


13:30 – 14:30
Sesja A
Transfer ryzyka długowieczności w systemie emerytalnym z wykorzystaniem instrumentów finansowych, prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska;

Wpływ sposobu prezentacji problemu decyzyjnego na decyzje o przejściu na emeryturę, dr Tomasz Jedynak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

Długoterminowe oszczędzanie i dostępne rozwiązania oparte o fundusze (IKE, IKZE, PPK), Michał Trojanowski, Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Milllennium TFI;

O problemach metodycznych pomiaru wiedzy finansowej, dr Radosław Kurach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Dyskusja


14:30 – 15:30
Sesja B
Ekspozycja na ryzyko społeczne a zaufanie do ZUS i wiedza o ubezpieczeniach społecznych, prof. Joanna Rutecka-Góra, Szkoła Główna Handlowa;

Branża funduszy inwestycyjnych w Polsce, Małgorzata Rusewicz, Prezes zarządu IZFiA;

Nowe trendy w branży zarządzania aktywami i rola zrównoważonego rozwoju (ESG) w budowie portfela inwestycyjnego, Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI;

Wpływ opodatkowania na długoterminowe decyzje związane z oszczędzaniem, dr Krzysztof Biernacki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Dyskusja


15:30 – 15:45
Przerwa kawowa


15:45 – 16:45
Panel dyskusyjny A:
Długoterminowe oszczędzanie
Paneliści: Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI; Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA, prof. Joanna Rutecka-Góra, SGH; Andrzej Sołdek, członek rady nadzorczej Esaliens TFI.
Moderator: dr Mariusz Dybał, Uniwersytet Wrocławski.


16:45 – 17:45
Sesja C
Hojność systemu emerytalnego a aktywa w postaci nieruchomości mieszkalnej: co mówią dane z Luxembourg Wealth Study?, prof. Filip Chybalski, Politechnika Łódzka;

Odwrócona hipoteka – postrzeganie przez seniorów w Polsce, prof. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Jak budować portfel inwestycyjny w perspektywie długoterminowej (emerytalnej), Piotr Siegieda, Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Milllennium TFI;

Bankowe IKE i IKZE w kontekście ryzyka braku zgodności z prawem ochrony oszczędzającego konsumenta, prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski;

Dyskusja


17:45 – 18:00
Przerwa kawowa


18:00 – 19:00
Sesja D
Emerytura pomostowa po zmianach: przykład błędnej recepcji instytucji prawnej, dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski;

Praca nierejestrowana przyszłych emerytów, dr Sonia Buchholtz, Szkoła Główna Handlowa;

Wpływ likwidacji OFE na przepływy międzysektorowe w systemie finansowym, dr Joanna Trębska, Uniwersytet Łódzki;

Zjawisko persystencji w PPK, mgr Dawid Banaś, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Dyskusja


20:30
Kolacja

09:30 – 10:30
Sesja E
Świadomość emerytalna a zarządzanie ryzykiem starości, Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK;

PPK jako forma zabezpieczenia społecznego, dr Sebastian Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski;

Postrzeganie starości a oszczędzanie w pracowniczych planach kapitałowych, prof. Iwona Olejnik, prof. Magdalena Stefańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

Fundusz sołecki – przydatne narzędzie do współtworzenia usług publicznych?, dr Mariusz Dybał, Uniwersytet Wrocławski;

Dyskusja


10:30 – 10:45
Przerwa kawowa


10:45 – 11:45
Panel dyskusyjny B:
PPK jako benefit pracowniczy

Paneliści: Tomasz Fronczak, Dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych TFI PZU; prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska; Michał Trojanowski, Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej Milllennium TFI; Robert Zapotoczny, Prezes zarządu PFR Portal PPK.
Moderator: dr Sebastian Jakubowski, Uniwersytet Wrocławski.


11:45 – 12:00
Zakończenie konferencji


12:00 – 13:00
Obiad

DZIEŃ
DRUGI

04.11.2022

NASI PARTNERZY

Celem IV Konferencji Naukowej pt. ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE jest rozwój nauki, nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów między przedstawicielami zarówno środowiska naukowego jak i praktyki zawodowej w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia emerytalnego.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.